Regulamin

Regulamin zakupu szkoleń w Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej Florian

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane zeświadczeniem Usług Szkoleniowych.
 2. Organizator – oznacza podmiot organizujący i rozliczający szkolenie, który stanowi PORTOWA STRAŻ POŻARNA FLORIAN Sp. z o.o.,ul. mjr Henryka Sucharskiego 71, 80-601 GdańskNIP: 5830005532, REGON: 190013096, KRS: 0000043741
 3. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie.
 4. Uczestnik– uczestniczący w szkoleniu Nabywca będący osobą fizyczną, który opłacił szkolenie i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.
 5. Usługi Szkoleniowe – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora.
 6. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin i miejsce realizacji Usługi Szkoleniowej oraz inne warunki realizacji usługi tj. Wymagania Wstępne oraz Informacje Dodatkowe zawarte w opisie każdej Usługi Szkoleniowej na www.osrodek.pspflorian.pl.
 7. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online lub drogą e-mailową, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.
 8. Sklep – zintegrowany system obsługi sprzedaży www.osrodek.pspflorian.pl

 

§ 2 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781 t.j.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części Regulaminu zwane jako RODO.
 2. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora PORTOWA STRAŻ POŻARNA FLORIAN Sp. z o.o. Mjr Henryka Sucharskiego 71, 80-601 Gdańsk, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781 t.j.) oraz przepisami RODO.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika są niezbędne do zrealizowania Usługi Szkoleniowej przez Organizatora szkolenia.
 4. Uczestnik / Nabywca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu Usług Szkoleniowych.
 5. Administratorem danych osobowych jest PORTOWA STRAŻ POŻARNA FLORIAN.

 

§ 3 OFERTA

 1. Wszystkie opłaty za zrealizowaniedla jednego Uczestnika Usług Szkoleniowych znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług Szkoleniowych znajdujących się w Ofercie, wprowadzania nowych Usług Szkoleniowych do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia. Składanie zamówień na www.osrodek.pspflorian.pl odbywa się poprzez:
  • złożenie zamówienia poprzez system sprzedaży sklepu („dodaj do koszyka” lub „zarezerwuj szkolenie”)
  • wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianej UsługiSzkoleniowej i niezbędnych danych Nabywcy na adres osrodek@pspflorian.pl
 2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Organizator wyśle do Nabywcy e-mail z wiadomością potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 3. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu lub e-mailu od Nabywcy. Potwierdzenie zawierać będzie: nazwę Usługi Szkoleniowej i inne dane identyfikujące ową Usługę Szkoleniową, cenę Usługi, łączną cenę za zamówione Usługi Szkoleniowe.
 4. Cena Usługi Szkoleniowej ma charakter wiążący w chwili złożenia zamówienia.
 5. Otrzymanie e-maila informującego o przyjęciu zgłoszenia oznacza, iż zgłoszenie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za szkolenie, zgodnie z wysokością opłaty za szkolenie wskazanej w sposób określony w §5.
 6. Usługa Szkoleniowa zostanie zrealizowane pod warunkiem, że na szkolenie zgłosi się wymagana liczba Uczestników.
 7. W przypadku, gdy Usługa Szkoleniowa objęta zamówieniem nie może się odbyć, Nabywca niezwłocznieinformowany jest o tym poprzez wysłanie do niego e-maila przez Organizatora. W przypadku, gdy w terminie 5 dni roboczych od wysłania do Nabywcy przez Organizatora wiadomości o stanie zamówienia Nabywca nie podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie anulowane w części, która nie może być przez Organizatora zrealizowana.
 8. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy Usługa Szkoleniowa zostanie opłacona przez Nabywcę i zaksięgowane na koncie bankowym Organizatora.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Nabywca w Zamówieniu wskazuje formę płatności.
 2. Nabywca może wybrać następujące formy płatności: gotówką (płatność na miejscu), przelew tradycyjny lub płatność online (Przelewy24).
  Płatność online - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W Sklepie wykorzystywany jest system płatności Przelewy24, do którego Nabywca zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie.
   

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nabywca, jeżeli jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r., poz. 287 t.j.) oraz art. 221 Kodeksu cywilnego, ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie załącznika do wiadomości poczty elektronicznej lub w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail Organizatora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Odstąpienie” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy odstąpienie.

 

§ 7  REKLAMACJE

 1. Jeśli Nabywca w trakcie trwania Usługi Szkoleniowej stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem Usługi Szkoleniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.osrodek.pspflorian.pl), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (bezpośrednio w siedzibie Portowej Straży Pożarnej Florian, mailowo pod adresem osrodek@pspflorian.pl lub telefonicznie pod nr tel. 58 737 69 93).
 2. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
 3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany, w przypadku płatnością gotówką - gotówką).

 

§ 8  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca składając zamówienie, akceptuje powyższy Regulamin Sklepu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów Usług Szkoleniowych. W takim przypadku Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy rezerwacji i bezkosztowy zwrot zapłaconej ceny.
 3. Nabywca wyraża zgodę na udział w zarezerwowanych Usługach Szkoleniowych i przyjmuje do wiadomości, że niepojawienie się na nich Uczestnika w dniu ich rozpoczęcia lub niepojawienie się na szkoleniach w trakcie ich trwania oraz po ich przeprowadzeniu, skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy (art. 38. ust.1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 4. Przy zakupie Usługi Szkoleniowej zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu oraz warunki Oferty” oznacza, iż Nabywca zapoznał się z Regulaminem Sklepu, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej Oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania zakupu Usługi Szkoleniowej.
 5. Ewentualne spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.
Flame 1Flame 2

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN sp. z o.o.
ul. mjr. H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk, Polska

516 089 692

osrodek@pspflorian.pl

Napisz do nas
map_contact